Otázky

Podle jaké legislativy radonový program funguje ?

K vyhlášce MF ČR č. 107/2003 Sb o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřinných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených.
Změna státoprávního uspořádání vnesla i radikální změnu do Radonového programu ČR, který ve všech směrech musel být přetransformován do právní podoby, která od základu mění praktickou funkci včetně finančního zabezpečení Radonového programu v ČR.

Stačím v tomto roce zrealizovat protiradonové úpravy ve svém rodinném domku za použití státního příspěvku?

Ano, určitě se to v tomto roce protiradonová opatření spojená ve většině případů s celkovou rekonstrukcí bytového objektu, udělat dají. Ale nikdo v tomto státě v současné době při tvorbě nové legislativy související s Radonovým programem ČR a jejího uvádění do praxe nezaručí, že to bude s možností čerpání státního příspěvku.

V jaké výši je možné státní příspěvek na protiradonová opatření obdržet?

V rámci radonového programu je možné získat dotaci až 150 tisíc na preventivní stavební protiradonové opatření v domech postavených do roku 1992, kde se radon vyskytuje v koncentraci nad 1000 Bq/m3. Ročně se na tato opatření vyčleňuje částka kolem 40 miliónů korun.

O dotaci (na kterou není automaticky nárok) je možné požádat krajský úřad na základě výsledku celoročního měření a zjištění vysoké koncentrace radonu v domě - měření zprostředkují krajské úřady specializovanou firmou.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost posoudí oprávněnost žádosti o dotaci, ministerstvo financí poskytnutí dotace potvrdí. Teprve pak může majitel domu zahájit jednání se stavební firmou a projektantem o úpravách. Úpravu sám hradí. Státní dotaci do výše 150 tisíc získá stavební firma a projektant až poté, co si majitel domu nechá prošetřit, přeměřit a následně od regionálního centra Státního úřadu pro jadernu bezpečnost potvrdit, že stavební úprava výrazně snížila množství radonu.
Domy postavené po roce 1992 nemají na dotace nárok, protože stavebník má ze zákona povinnost prověřit nebezpečí radonu a podle výsledků podniknout opatření či stavbu přenést jinam.

Jaké doklady za účelem vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost mám zaslat a kam? A do kdy obdržím vyjádření?

Ustanovení §1 vyhlášky hovoří o tom, že dotace na protiradonová opatření mohou být příjemcům poskytnuty na základě jejich žádostí podaných Ministerstvu financí prostřednictvím krajských úřadů. Proto je nutné své žádosti o státní příspěvek na protiradonová opatření s kopií výsledků měření radonu v objektu zaslat na Krajský úřad příslušného kraje ( obvykle odbor životního prostředí nebo regionálního rozvoje ), který zabezpečí vydání stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na jehož základě vyzve občana – vlastníka předmětného objektu k předložení dalších dokladů / výpis z katastru nemovitostí, doklad o trvalém užívání objektu, doklad o stáří objektu, pokud není patrno z výpisu katastru nemovitostí .

Musí se měřit každá stavba ?

Podle platného "atomového" zákona má každý stavebník povinnost před zahájením každé nové stavby si nechat proměřit stavební pozemek, zda se na něm radon nevyskytuje, a provést takové stavební úpravy, aby radon do domu či bytu nepronikal. Někteří stavebníci nebezpečí radonu podceňují, někteří pracovníci stavebních úřadů rovněž, a tak buď povolení nevyžadují,nebo uznají výsledky měření od jakékoli firmy.

Navíc i když stavebník má výsledky měření, má upravený stavební projekt a v něm zaneseny skutečně efektivní protiradonová opatření, nikdo již prakticky nemůže kontrolovat, zda byla skutečně provedena. Podle zkušeností pracovníků krajských úřadů, kteří mají radon na starosti, by bylo právně složité vymáhat například nařízené úpravy stavby, i když byla zanesena ve stavebním povolení. Podle ústavy je obydlí nedotknutelné.

Jak tedy vlastně radon škodí lidskému zdraví?

Radioaktivní přeměnou vznikají z radonu další radionuklidy, tzv. DCEŘINÉ PRODUKTY RADONU, např. 218 Po (polonium), 214 Pb (olovo), 214Bi (vizmut). Mají kratší poločasy rozpadu než radon (řádově v minutách a méně) a jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy. To znamená, že se v atmosféře absorbují na povrchu prachových částic a aerosolů, které se při vdechování usazují na plicních tkáních a dlouhodobě vnitřně ozařují organismus. Je obecně známo, že radioaktivní záření může v organismu vyvolat karciogenní změny. V případě dlouhodobého působení radonu se může projevit zvýšená četnost výskytu rakoviny plic. Je však velmi obtížné exaktně stanovit podíl radonu na vzniku rakoviny. Hygienicko-epidemiologické studie jsou prováděny na velkých statistických vzorcích obyvatelstva vybraných tak, aby bylo možno postihnout vliv dalších faktorů, jako např. kouření či dlouhodobého pobytu v silně znečistěném prostředí.

Přesného dávkování radonu se využívá při léčebných procedurách v radioaktivních lázních (např. Jáchymov v ČR, Bad Zell a Badgastein v Rakousku).

Dá se výše zdravotního riziko nějak vyjádřit ?

Ano, například počtem úmrtí za rok na jeden milion obyvatel podle různých příčin.

  • Zásah bleskem     0,3
  • Úraz elektrickým proudem     6
  • Otrava plynem     13
  • Radon v bytě s koncentrací nižší než 200 Bq na m3     10-30
  • Smrt při dopravní nehodě     120
  • Radon v bytě s koncentrací vyšší než 200 Bq na m3     100-300
  • Úmrtí na infarkt     1400
  • Úmrtí na rakovinu     2800
  • Kouření cigaret (balíček denně)     3600

Proč se o radonovém riziku nehovořilo už před sto lety?

Za normálních okolností se radon uvolňuje do atmosféry, kde se rozptyluje a s poločasem 3,8 dne postupně rozpadá, takže výsledná koncentrace je z hlediska nebezpečnosti pro člověka malá.
Výstavbou objektů dokonale tepelně izolovaných před zimou si ale za určitých okolností sami způsobujeme prudké zvýšení koncentrace radonu v místnostech, v nichž navíc často trávíme většinu volného času. Ideálním objektem pro zachycování radonu se tak může stát například i nový rodinný domek, do kterého tento radioaktivní plyn může proniknout nekvalitně provedenými hydroizoalcemi, které jsou ještě případně porušeny díky nekvalitně provedenému a neizolovanému podlahovému vytápění. Dále významně snížíme koeficient ventilace objektu montáží plastových oken bez kvalitního přivětrávání a radon najednou nemá kudy z objektu uniknout. Dlouhodobý pobyt v takovém objektu tak může způsobit vážné škody na zdraví jeho majitelů.