Měření radonu

Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách

Stanovení radonového indexu stavební parcely

Provádí se měřením objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na stavebním pozemku a stanovením propustnosti základové půdy spolu s popisem geologické situace oblasti, ve které se tato parcela nachází. Dodaný posudek slouží jako podklad pro:

 • rozhodování o umístění stavby (stavební řízení)
 • rozhodování o způsobu provedení izolací stavby v případě umísťování nových staveb a přístaveb s pobytovým prostorem (ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží)
 • analýzu příčin výskytu radonu ve stavbě na základě radonové diagnostiky.
 • oceňování stavebních pozemků dle zák. č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 279/1997 Sb.


Radonový průzkum objektu

Provádí se u stávající zástavby měřením ekvivalentní objemové aktivity radonu (v interieru budovy) podle předepsané metodiky. Posudek slouží jako podklad pro účely stavebního řízení (např. před rekonstrukcí objektu), nebo jako podklad pro oceňování nemovitostí ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. a vyhl. č. 279/1997 Sb.

Radonová diagnostika objektu

V objektech, kde bylo na základě ročního měření pomocí stopových detektorů nebo radonového průzkumu zjištěno překročení směrných hodnot stanovených vyhláškou SUJB č.307/2002 Sb., se provede komplexní měření, označované jako radonová diagnostika, sloužící k sestavení podkladů pro poskytování státního příspěvku na protiradonová opatření.

Předkolaudační měření po výstavbě, nebo rekonstrukci objektu

Měření ekvivalentní objemové aktivity radonu v obdobném rozsahu, jako při radonovém průzkumu objektu. Posudek slouží jako podklad k ukončení stavebního řízení.

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Měření hmotnostní aktivity 226Ra ve stavebních materiálech

Provádí se spektrometrickým měřením rozemletého vzorku stavebního materiálu pomocí polovodičového detektoru na přístroji CANBERRA 35. Posudek slouží pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení přírodního ozáření ze stavebních materiálů na základě směrných hodnot hmotnostní aktivity 226Ra, stanovených Vyhláškou SUJB č.307/2002

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

 1. Celková objemová aktivita alfa
  ukazatel obsahu některých radionuklidů emitujících záření, je zjišťována stanoveným postupem (ČSN 757611).
 2. Celková objemová aktivita beta
  ukazatel obsahu některých radionuklidů emitujících záření, zjištěný stanoveným postupem (ČSN 757612).
 3. Stanovení objemové aktivity radonu (222Rn)
  provádí se metodou LSC (kapalná scintilace) - metodika byla schválena SÚJB Praha.
 4. Stanovení hmotnostní koncentrace uranu
  provádí se v případě překročení směrné hodnoty pro celkovou objemovou aktivitu alfa extrakčně-fotometrickým stanovením.
 5. Stanovení objemové aktivity 226Ra
  provádí se, pokud celková objemová aktivita po odečtení příspěvku uranu převýší směrnou hodnotu. Stanovuje se jako ekvivalent 222Rn po ustavení radioaktivní rovnováhy metodou LSC.
 6. Stanovení objemové aktivity 210Po
  provádí se, pokud celková objemová aktivita po odečtení příspěvků od uranu a 226Ra převýší směrnou hodnotu.

Měření a hodnocení obsahu umělých radionuklidů ve vodě

 1. Stanovení objemové aktivity 137Cs
  Provádí se - spektrometricky po předchozí radiochemické separaci cesia.
 2. Stanovení objemové aktivity 3H (tritia)
  Provádí se měřením v kapalném scintilátoru po předchozí úpravě vzorku filtrací a destilací. Měření smluvně zajištěno u firmy RAMES a.s.